09177114128 مشاوره رایگان
مشاوره رایگان
دﮐﻮراسیون داخلی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ ، ﯾﮏ هنر و ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ دردﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ، ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺗﺠﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه اراﯾﻪ اﺟﻨﺎس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﺎس، ﻏﺬا، ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺟﻨﺎس ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ، ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ در آن اﯾﻦ اﺟﻨﺎس اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎي زﯾﺎدي را اﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎده را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ دارد.

enlightenedموضوع: طراحی دکور مغازه

enlightenedمدت زمان مطالعه: 15 دقیقه

enlightenedتاریخ: 12 اردیبهشت 98

دکور مغازه

ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ و ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻓﺮوﺷﮕﺎه

از لحاظ روحی _ روانی ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮوی اﻓﺮاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . در دﮐﻮراﺳﯿﻮن داﺧﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺠﺎری، ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر راه ﮔﺸﺎﺳﺖ و ﻧﻮع رﻧﮓ ﺑﻨﺪی، ﭼﯿﺪﻣﺎن، ﻧﻮرﭘﺮدازی، اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺴﯿﺎرﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﻫﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ، ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻓﻀﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻘﻒ و دﯾﻮار ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺸﻮد و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ زون ﺑﻨﺪی و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻨﺪی ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﺎن قرار گرفته و برای هر عنصر، نقش و شخصیتی مناسب انتخاب گردد.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﯿﺪﻣﺎن دکور و ﻓﻀﺎ:

 • اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺎﻻﻫﺎ، ﻟﻤﺲ و ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮاﺣﯽ وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
 • ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺒﮏ و ﮐﻢ ﺣﺠﻢ : ﻓﻀﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺼﺮی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدن ﻓﻀﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد.
 • ﻧﻈﻢ؛ اﺻﻮﻻ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﺐ آراﻣﺶ روﺣﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻟﺬا ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ در ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ ﭼﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
 •   ساماندهی گروه های کالایی

دکور مغازه بزرگ

اجزای داخلی معماری مراکز خرید فراوان هستند و به جنبه ها ی گوناگونی برمیگردند. جنبۀ دیوارها و سقف و کف ها و مصالحی که آن ها را می پوشانند. نحوۀ روشن شدن فضا، موسیقی پیش زمینه، اجزای وابسته به بویایی، دمای داخلی و امکانات گردش در فضا از جمله عواملی هستند که در به وجود آمدن یک احساس مثبت نسبت به فروشگاه نقش اساسی ایفا می کنند.

 • ﻫﺮﮔﺎه ﻓﺮد ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﺪف و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﺳﺖ، رﻧﮓ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﮕﺎه او را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از رنگ ها ﺑﺮ واﮐﻨﺶ رواﻧﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮد رﻧﮓ در ﻓﻀﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد :

ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎدﯾﻦ؛ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد رﻧﮕﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻤﺎدﯾﻦ آﻧﻬﺎ و در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻧﻤﺎدﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﺮﯾﺢ ﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رنگ ها ؛ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻠﺴﻪ رﻧﮕﻬﺎی اﺻﻠﯽ (زرد ، ﻗﺮﻣﺰ ، آﺑﯽ)ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. رنگ های اﺻﻠﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن آﻣﯿﺨﺖ ﺗﺎ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﭼﻨﺪ رﻧﮓ ﺗﯿﺮه و روﺷﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻮن رﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.

ﺑﯿﺎن ﻋﯿﻨﯽ رنگ ها ؛ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﭘﯿﺎم ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺿﺮوری ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.

 

ﻧﻮرﭘﺮدازی مغازه

ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬب و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ داﺧﻞ مغازه ها ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮدن ﮐﺎﻻﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﻓﻀﺎ و اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺧﻮب از ﻓﺮوﺷﮕﺎه در ذﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ. اﻧﻮاع ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺷﺎﻣﻞ:

 •  ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺗﺎ ﮐﯿﺪی؛ اﯾﻦ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺟﻨﺒﻪ زﯾﺒﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻃﺮح را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮری ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ، ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻬﯿﺞ و ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی را ﺑﺮوی ﮐﺎﻻ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ، ﺑﺎﻓﺖ و رﻧﮓ ﮐﺎﻻ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
 •   ﻧﻮرﭘﺮدازی ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه؛ اﯾﻦ روش زﻣﺎﻧﯽ اﺛﺮﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﮐﻠﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﺎری ، ﭘﯿﺸﺨﻮان ﻫﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺷﺪه ﺧﺎص ، ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﺰ از درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﻧﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
 • ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ؛ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﺎﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮم و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه و ادراك ﻣﺸﺘﺮی را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
 • ﻧﻮرﭘﺮدازی وﯾﺘﺮﯾﻦ؛ وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ آن ﻗﺪر ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﺨﺺ در ﺣﺎل ﻋﺒﻮر و ﮐﺎﻻی درون وﯾﺘﺮﯾﻦ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 • ﻧﻮرﭘﺮدازی ﭘﯿﺸﺨﻮان و ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎ و ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ؛اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮرﭘﺮدازی 3تا 5 برابر احتیاج دارد.
 • ﻧﻮرﭘﺮدازی اﺗﺎق ﻫﺎی رﺧﺘﮑﻦ؛اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺿﺮوری اﺳﺖ زﯾﺮا ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﺮم و ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺎﻻ  را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و رنگ ها را ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ و واﻗﻌﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

دکور مغازه لباس

عوامل زیادی در تحریک حس زیبایی شناسی افراد در مراجعه به مراکز خرید موثرند. از جمله این عوامل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

شکل فضا: در بسیاری از ساختمان ها فضای تشکیل دهنده میتواند اثر دعوت کنندگی داشته باشد یا بالعکس. فضای دایرهای، شش ضلعی و مربع به دلیل برابر بودن مرکز آنها با اضلاع باعث گیج شدن مشتریان شده و در نتیجه خستگی را به دنبال خواهد داشت. لذا توصیه میشود که فضای فروشگاه ها به صورت مستطیل شکل طراحی شوند. زیرا در چنین فضایی جهت یابی بخوبی مشخص است.

رنگ آمیزی: رنگ ها بر احساسات ما تأثیر می گذارند، برخی بیشتر و برخی کمتر، اما همگی دارای خصوصیات مخصوص به خود هستند که بر رفتار خریدار اثر می گذارند. اگر زبان رنگ ها را بدانیم می توانیم با استفاده ی مناسب و بجا از آنها در طراحی، نهایت استفاده را از تاثیر روانی آنها بر رفتار مصرف کننده ببریم. در دکوراسیون فضاهای تجاری تحقیقات نشان داده است روانشناسی رنگ تاثیر فراوانی بر روی مراجعین خواهد داشت. در انعکاس نور برخی از رنگ های فرد احساس آرامش بیشتر و در انعکاس برخی نورها در فرد احساس تنش دیده می شود حال آنکه تعدد مراجعین و تردد آنها هرچه بیشتر باشد ، عامل رنگ نقش پرنگ تری در موفقیت و افزایش داد و ستد مغازه ها خواهد داشت.

ایجاد فضای معطر و مطبوع: در صورتی که فضای خرید عطرآگین و معطر باشد مشتری رغبت بیشتری به خرید پیدا میکند. بوهای ملایم بیشترین اثر را بر افراد دارد و باعث میشود تا مشتریان مراکز خرید برای مدت زمان بیشتری به جستجو در آن بپردازند.

دکور مغازه آرایشی بهداشتی

فضای ﯾﮏ مغازه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ دکوراسیون آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و راﻫﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﺎﺑﺮان اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ، ادراك و رﻓﺘﺎر ﺧﺮﯾﺪار ﺑﮕﺬارد . ایجاد انگیزه در کاربران از وظایف اصلی طراحان در شکل دهی مغازه ها و یا مراکز خرید هستند، زیرا بدون توجه به انگیزه های خرید و حضور در مراکز خرید نمی توان جنبه های فرهنگی- اجتماعی این مراکز را برجسته کرد . عواملی که می تواند موجب ایجاد انگیزه در کاربران مراکز خرید شوند را باید در طراحی این مغازه ها در نظر گرفت. با توجه به این عوامل ، می توان دریافت که عوامل زیبایی ظاهری و جذابیت و همچنین راحتی و شرایط مناسب برای برقراری ارتباطات اجتماعی در مراجعه به مغازه ها اهمیت دارند.

جهت طراحی و اجرای دکوراسیون مغازه در شیراز میتوانید از کارشناسان ایرانا دکور کمک بگیرید

 

برچسب ها :

نظرات کاربران

  برای این مطلب تاکنون نظری ثبت نشده است.

نظر خود را بیان کنید

نام شما :*  

ایمیل :

نظر شما : *  

7 روز هفته ، 8 صبح الی 5 بعد از ظهر پاسخگوی شما هستیم