دکوراسیون

دکوراسیون اتاق خواب دخترانه

دکوراسیون اتاق خواب دخترانه

دکوراسیون اتاق خواب دخترانه
طراحی دکوراسیون اتاق خواب کار نسبتا دشواری است اما اگر این کار به درستی انجام شود، شاهد ایجاد فضایی دنج و آرامش بخش خواهیم بود، این در حالی است که دختران در سنین نوجوانی و کودکی به فضای اتاق خواب خود حساس هستند و بهتر است والدین در طراحی دکوراسیون اتاق خواب دخترانه کوچک و بزرگ حساسیت لازم را به خرج دهند.

enlightenedموضوع: دکوراسیون اتاق خواب دخترانه

enlightenedمدت زمان مطالعه: 15 دقیقه

enlightenedتاریخ: 16 اردیبهشت 98

مقدمه

طراحی دکوراسیون اتاق خواب کار نسبتا دشواری است اما اگر این کار به درستی انجام شود، شاهد ایجاد فضایی دنج و آرامش بخش خواهیم بود، این در حالی است که دختران در سنین نوجوانی و کودکی به فضای اتاق خواب خود حساس هستند و بهتر است والدین در طراحی دکوراسیون اتاق خواب دخترانه کوچک و بزرگ حساسیت لازم را به خرج دهند.

در حال حاضر با توجه به افزایش فرهنگ آپارتمان نشینی و کوچک تر شدن فضاهای داخلی خانه، اگر تمایل دارید فضایی منظم و کاربردی را در اتاق خواب دختر خود ایجاد کنید بهتر است از همه ی فضاهای موجود در اتاق خواب استفاده کنید و از وسایلی که جای کم تری اشغال می کنند و طراحی ظریف و کاربردی دارند، استفاده کنید. علاوه بر انتخاب وسایل کاربردی و کم جا بهتر است برای انتخاب رنگ وسایل برای اتاق خواب دختران حساسیت لازم را به خرج داد. اگر تمایل دارید فضای اتاق خواب دلباز و بزرگتر به نظر برسد بهتر است از رنگ های روشن و سفید، برای طراحی دکوراسیون داخلی استفاده کنید.

نور پردازی متناسب در فضای اتاق خواب نیز یکی دیگر از نکاتی است که باید به آن توجه ویژه ای داشت  و برای ورود و همچنین کنترل نور طبیعی، از پرده های نازک و یا کرکره ای استفاده کرد.

با توجه به علاقه و استفاده دختران از وسایا گوناگون تزئینی، بهتر است برای استفاده بهینه از فضای اتاق خواب از طاقچه های شناور و شلف های دیواری و یا کتابخانه دیواری استفاده کرد، تا بتوانند وسایل لازم و ضروری و همچنین وسایل تزیئنی را در این فضا ها به صورت مرتب بچینند.

رنگ

مهم ترین مرحله در طراحی اتاق خواب دختران انتخاب رنگی متناسب است، که بهتر است کار را با رنگ های خنثی نظیر سفید و خاکستری شروع کرده و سپس بنا به سلیقه فرد رنگ های گرم و یا سرد را به دکوراسیون اضافه کنیم.

اﺗﺎق ﮐﻮدكان و نوجوانان ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اورا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺳﺎزد؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ  دﻟﯿﻞ  ﺑﺎﯾﺪ آن  را ﺑﻪ  ﻣﮑﺎﻧﯽ دﻟﭙﺬﯾﺮ ﻣﺒﺪل  ﺳﺎﺧﺖ.این قشر اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺟﺪا ﺑﺮاي ﺧﻮاب ﯾﺎ ﺑﺎزي ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ ﻓﻀﺎي ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻼﯾﻖ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺮاﺣﯽ اﺗﺎق خواب دخترانه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ روﺣﯿﻪ دختران در ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ رو در ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﮐﻮدﮐﺎن، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻮدك اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺧﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﺑﻨﺪي اﺗﺎق خواب باید به آن  ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻦ و روﺣﯿﻪ دختران اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد. اﮔﺮ ﻓﻀﺎي اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ، ﻣﯽ توان با استفاده از رنگ های ملایم و زرح های خلوت فضای اتاق را از نظر وسعت بزرگتر نشان داد. و از ایجاد شلوغی جلوگیری کرد اما، باید توجه داشت که طرح و خصوصیات رنگ های به کار رفته نقش مهمی در روحیه دختران دارا می باشد.

بهتر است برای طراحی دکوراسیون اتاق خواب دختران نوجوان از رنگ های پرزرق و برق استفاده کنید، همچنین رنگ سفید از انواع رنگ های خنثی و متناسب برای طراحی دکوراسیون اتاق خواب است و می توان در کنار وسایل سفید رنگ وسایل رنگارنگ قرار داد.

اﺛﺮات رواﻧﯽ رﻧﮕﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﮐﻮراﺳﯿﻮن

رﻧﮓ زرد: درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ,ﺣﺲ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ و دﻟﮕﺮﻣﯽ .رﻧﮓ زرد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ذﻫﻨﯽ می شود. در اﺗﺎق ﺧﻮاب ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان از رﻧﮓ زرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ رﻧﮓ در اﺗﺎق ﻧﻮزادان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﯽ: وﯾﮋﮔﯽ :رﻧﮕﯿﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم ,ﻣﺤﺮك و ﺷﺎدي آور ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﺨﺶ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﯽ رﻧﮕﯽ ﻣﺤﺮك اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ و ﺑﺼﻮرت ﻣﻼﯾﻢ در اﺗﺎق ﺧﻮاب و اﺗﺎق ﮐﺎر ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻘﺎده ﻧﻤﻮد.

رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ :ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻋﺸﻖ,ﺗﺤﺮك و اﻧﺮژي اﺳﺖ.ﻗﺮﻣﺰ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺎط و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯿﺰان ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از اﯾﻦ رﻧﮓ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ در اﺗﺎق ﺧﻮاب و اﺗﺎق ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﯽ:رﻧﮓ آراﻣﺶ,اﺣﺴﺎس ﻗﻮت ﻗﻠﺐ و لطافت اﺳﺖ.ﺻﻮرﺗﯽ رﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ و ﺗﮑﺎﻣﻞ را اﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮد در اﺗﺎق ﺧﻮاب، بخصوص اتاق خواب دخترانه توصیه می شود.

رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﺗﯿﺮه: رﻧﮕﯽ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ و ﻣﻮﻗﺮ اﺳﺖ، ﺣﺲ ﻫﺪف ﻣﻨﺪي و اﻧﮕﯿﺰه را در ﻓﺮد اﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. استفاده از آن در طیف  ﻣﻼﯾﻢ آن ﻣﺜﻼ ﺑﻨﻔﺶ ﯾﺎﺳﯽ برای اتاق خواب مناسب می باشد.

رﻧﮓ آﺑﯽ:رﻧﮓ آراﻣﺶ ,اﻟﺘﯿﺎم و رﻫﺎﯾﯿﺴﺖ.آﺑﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻫﻤﻪ ﺟﺎﺳﻤﺒﻞ رﻓﻊ ﺗﻨﺶ و ﺧﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎي رواﺑﻂ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﮐﺎرﺑﺮد رنگ آبی در اﺗﺎق ﮐﺎر و اﺗﺎق ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اتاق خواب بسیار مناسب است. توجه به این نکته که آﺑﯽ رﻧﮓ آراﻣﺶ اﺳﺖ، استفاده زیاد از این رنگ در اتاق خواب دخترانه و پسرانه را توجیه می کند.

ایده هایی برای طراحی دکوراسیون اتاق خواب دختران نوجوان

ترکیب رنگ و کاغذ دیواری: از رنگ های روشن و شاد برای دیوار استفاده کنید و بخشی از دیوار ها را یا با کاغذ دیواری یا با پوستر متناسب با علاقه ی دختران استفاده کنید. همچنین می توان به جای پوستر از نقاشی با موضوعاتی مانند گل، طبیعت،شخصیت های محبوب انیمیشن های دخترانه استفاده کرد.

ایجاد فضای خلاقانه: اتاق باید فضایی داشته باشد تا دختران وسایلشان را در آن بگذارند. جاهای مختلف اتاق را در نظر بگیرید و هر بخش را به یکی از وسایلش( کتاب، لوازم تزیونی، اسباب بازی و…) اختصاص دهید. این فضاها باید طوری انتخاب شوند، که در دسترس باشند. با این کار به او آموزش دهید پس از هر بار استفاده وسایلش را به جای خود برگرداند و نحوه ی ساماندهی وسایلش را به او یاد دهید.

رعایت اصول فنگ شویی در اتاق خواب:

قرار دادن صحیح تخت، امری مهم برای داشتن خواب مناسب است. در فنگ شویی توصیه های فراوانی برای قرار دادن محل مناسب، جهت خوابدن وجود دارد، که در زیر به برخی از آن ها اشاره می شود:

  • نامناسب ترین برای استقرار تخت خواب، زیر پنجره ها یعنی جایی است که هوای سرد یا آلوده بیرون با نفوذ به درون موجب ناراحتی می شود.
  • تابش شدید آفتاب از پنجره های اتاق خواب نیز مخل آسایش است و به همین دلیل بهتر است از پرده یا کرکره یا سایر وسایل برای کاهش نور و ایجاد تعادل استفاده شود، چرا که پنجره محا مکش انرژی اتاق به بیرون است.
  • قرار دادن تخت خواب در نزدیکی در نیز نادرست است چرا که علاوه بر نامناسب بودن به دلیل سر و صدا، در معرض لبه ی تیز در نیز قرار دارد.

در نهایت توجه به این نکته ضروری است که برای داشتن طراحی موفق و اصولی دکوراسیون اتاق خواب دخترانه، بهتر است ابتدا از تمایلات فرد مطلع شویم، سپس با توجه به ابعاد، اقدام به خریداری وسایل ضروری و طراحی دکوراسیون داخلی اتاق کنیم.

جهت طراحی و اجرای اتاق خواب دخترانه با کارشناسان ایرانا دکور تماس بگیرید

برچسب ها :

طراحی اتاق خواب دخترانهدکوراسیون داخلی در شیرازرنگ اتاق خوابطراحی داخلیاجرای اتاق خواب کودک

دکوراسیون داخلی در شیراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه