09177114128 مشاوره رایگان

معروف است که همه مخترعان نخستین ایده های خود را پشت پاکتی می نگارند. من از این نظر کمی استثنایی...

ادامه مطلب

نیروی ابهام بارها تجربه شده است. هنرهای مختلف از آن بسیار بهره برده اند و بعضی از بهترین فیلم ه...

ادامه مطلب

بدون درک وابستگی های میان مفاهیم "واقعی" و "غیر واقعی"، "تصور" و "تخیل"، داشتن فهمی درست از پیش...

ادامه مطلب
7 روز هفته ، 8 صبح الی 5 بعد از ظهر پاسخگوی شما هستیم