09177114128 سفارش دکوراسیون

0713-2284930

09177114128

گل ها، درختان و بوته ها، می توانند فضای خوبی برایتان به وجود بیاورند. اگر در منزل دارای باغچه ای کوچک هستید یا در حومه شهر فضای کافی برای کاشت گیاهان مختلف دارید، انتخاب نوع درختان و گیاهان و این که هریک کجا کاشته شوند، جالب و سرگرم کننده بوده و طراحی خاصی می طلبد.

enlightenedموضوع: طراحی باغ و فضای سبز

enlightenedمدت زمان مطالعه: 10 دقیقه

enlightenedتاریخ: 29اردیبهشت 98

با انتخاب گل ها، درختان و بوته ها، سبک و عمق کار، میهمانان را حتی بیرون از فضای منزل به وجود آورید. تلفیق و آراستن گیاهان، هنر واقعی و نشان دهنده تجربه شماست. به عنوان یک مبتدی ممکن است اشتباهاتی هم داشته باشید، هرکسی اشتباه می کند، خیلی نگران نشوید، آن را به حساب کم تجربگی بگذارید. سعی کنید از نظر کارشناسان آگاه شوید و از طرح هایی که دیگران استفاده کرده  و شما خوشتان آمده است، استفاده نمایید.

 

هنگام طراحی باغچه این سوال ها را از خود بپرسید:

 1. شکل باغچه منظم باشد یا غیرنامنظم؟
 2. باغچه حالت رسمی داشته باشد یا غیررسمی؟
 3. نیازی به تغییر سیستم فاضلاب است یا خیر؟
 4. چقدر وقت صرف نگهداری آن کنم؟
 5. چقدر هزینه کنم؟

جواب ها به شما در نوع گیاهانی که برای محوطه سازی انتخاب می کنید و جایی که آن ها را باید بکارید، کمک می کنند. بعضی درختان و درختچه ها قیمت بیشتری داشته و نگهداری کمتری لازم دارند، در حالی که نگهداری بعضی گیاهان وقت بیشتری می گیرد. همین ها هستند که سبک و تاثیر واقعی را ایجاد می کنند.

چه  سبکی؟

یک طرح را برای محوطه سازی فضا در نظر بگیرید و آن را اجرا کنید. برگ های پهن و پر شاخ و برگ به باغچه شما عمق و تراکم می دهد در صورتی که این حس با انتخاب گیاهان دارای برگ های ظریف، نقره ای و حساس کم تر ایجاد می شود. در باغ های رسمی گیاهان باید منظم کاشته  شوند یا دارای شکل مشخص باشند (مانند شمشاد یا درخت سرخ دار) در حالی که باغ های غیررسمی مانند باغچه های حومه شهر باید ترکیبی از گل ها، سبزیجات و گیاهان باشند.

چه رنگی؟

از به کار بردن رنگ های بسیار مختلف در باغ خودداری کنید و وسوسه نشوید. رنگ های متنوع طرح شما را ضعیف می کنند. برعکس تکرار یک گیاه اصلی یا تکرار بعضی رنگ ها طرح شما را منسجم تر نشان می دهد.

به خاطر بسپارید که انتخاب رنگ  باید با حالت باغ در ارتباط باشد. آبی و سفید احساس سردی و تمیزی داده و  فاصله ایجاد می کند. رنگ های شاد برای جاهای کم نور مناسب اند و آن را به خوبی انعکاس می دهند. قرمز و نارنجی به دلیل ایجاد حس گرما، مناسب جاهای سردند.

ایجاد تنوع در طول سال

نگذارید باغ شما در وسط تابستان مملو از رنگ های مختلف و در فضای بی روح زمستان خالی و خالی تر شود. در انتخاب گیاهان و تنوع آن ها در فصل های مختلف دقت کنید.

ﻃﺮاﺣﯽ محوطه سازی ﺑﺮاي ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺒﺎﺗﺎت در گذشته یک ﻃﺮح ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ که ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از دو ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﻤﻮد ﺑﺮﻫﻢ ﮐﻪ ﻣـﺤـﻮﻃـﻪ ﺑﺎغ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐـﺮد و ﺣﻮض ﯾﺎ اﺳﺘﺨﺮي در وﺳﻂ ﭼﻬـﺎرراه ﻣـﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ. درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه و ﺑﻌﻀﯽ درﺧﺘﺎن ﺑـﯽ ﺛﻤﺮ و ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاز در وﺳﻂ ﻗـﻄـﻌـﺎت ﻣـﯽ کاشتند و احیانا در حاشیه های جلو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﻞ ﮐﺎري ﻣﯽ ﻧـﻤـﻮدﻧـﺪ. اخیرا ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ها ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫـﻨـﺪ ﻣﺨﺎرج ﮐﻤﺘﺮي ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ اﻃﺮاف دﯾـﻮار ﺣﯿﺎط را درﺧﺘﺎﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﻨﺎر و ﯾﺎ ﮐﺎج درﯾﮏ ردﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﺎرﻧﺪ و ﭼﻨﺪ درﺧﺖ ﺳـﺎﯾـﻪ اﻧﺪاز در روي ﭼﻤﻦ و ﭼﻨﺪ ﻟﮑﻪ ﮔﻞ در وﺳﻂ ﭼﻤﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺑﺨﺼﻮص ﮔﻞ ﺳﺮخ  ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻢ در اﯾﺮان ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ، در ﻫﺮ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﻮﺗﻪ از آﻧﺮا ﻣـﯽ ﮐـﺎرﻧـﺪ از ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ در ﺑﺎﻏﻬﺎي ﻣﺪرن ﻣﻌﻤﻮل شد، براي ﺗﻬﯿﻪ پلان محوطه سازی منازل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺑﺘﺪا از ﻣﺤﻞ، ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ﮐﺎﻣـﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺴﻤت های زﯾﺮ، در ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 1. ﺧﻄﻮط ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن هایی که در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ در آﺗـﯿـﻪ ﺳـﺎﺧـﺘـﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 2. ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﻔﺎﻋﺎت زﻣﯿﻦ در ﻣﺤﻞ.
 3. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ درب ورودي زﻣﯿﻦ.
 4. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ آﻧﭽﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤـﺚ، ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮏ درﺧﺖ و ﯾﺎ درﺧﺘـﺎن ﮐﻬﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده، چاه ها و غیره

ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ: در ورودی ماشین رو درﮐﻨﺎر دﯾﻮار ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻃﻮل دﯾـﻮار زﯾـﺎد ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﮏ در ورودي ﭘﯿﺎده رو ﻧﯿﺰ در ﻃـﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. انتخاب آبنما یا ﺣﻮض و ﯾﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺻـﺎﺣـﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت آب ﻧﻤﺎﻫـﺎ ﺑـﺎﯾـﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎس ﺳـﺎﺧـﺘـﻤـﺎن  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد وﻟﯽ اﺳﺘـﺨـﺮ ﺷﻨﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي دور از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ واﻗـع شود. خطوط استخر باید با خطوط جاده اﺻﻠﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻨﺰل ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﺑـﺎﺷـﺪ. ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﺸﺴﺘـﻦ در ﻫـﻮاي آزاد  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎغ دارد اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳـﯿـﻮ ﻣـﻌـﺮوف اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻨﻈﺮه آب ﺑﺎﺷـﺪ و اﻃﺮاف آﻧﺮا درﺧﺘﺎن ﺳﺎﯾﻪ دار ﺑـﮕـﯿـﺮﻧـﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ آﻻﭼﯿﻖ در ﺻـﻮرت ﻟﺰوم در ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﻣـﯽ ﺳـﺎزﻧـﺪ و در قسمت عقب آلاچیق، درختان را به طور انبوه می کارند. راه ﻋـﺒـﻮري از آﻻﭼﯿﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﺎرت ﯾﺎ ﯿﮏ ﺟﺎده ﭘﯿﺎده رو ﮐﻪ ﺑﺎغ را ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣـﺘـﺼـﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

قطعات گل کاری را با خطوط ﻣﻨﺤﻨﯽ ﯾﺎ ﺻﺎف در ﮐﻨﺎر ﭘﯿﺎده روﻫـﺎ و در ﻣﺠﺎورت ﺧﯿﺎﺑﺎن ورودي ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐـﻨـﻨـﺪ. ﮔﻠﻬﺎي ﭘﺎ ﮐﻮﺗﺎه وﺻﻞ ﺑﻪ ﭼﻤﻦ و ﭘﺸﺖ آﻧﻬـﺎ درﺧﺘﭽﻪ ﻫﺎي زﯾﻨﺘﯽ و ﺑﻌﺪ از درﺧﺘﺎن ﺑﻠـﻨـﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ زﻣﯿﻦ وﺳﯿﻊ ﺑﺎﺷﺪ در ﻗﺴـﻤـﺖ ﺟﻨﻮب زﻣﯿﻦ درﺧﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈـﺮه ﺟﻨﮕﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

برای کسانی که در شهرهای شلوغ، صنعتی و یا آلوده زندگی می کنند، انتخاب درﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻮﺟﻪ زﯾـﺎد ﻻزم ﻧﺪارﻧﺪ و درﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻟـﻮدﮔـﯽ ﻫﻮا را دارﻧﺪ ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوري اﺳﺖ.     

برچسب ها :

نظرات کاربران

  برای این مطلب تاکنون نظری ثبت نشده است.

نظر خود را بیان کنید

نام شما :*  

ایمیل :

نظر شما : *  

7 روز هفته ، 8 صبح الی 5 بعد از ظهر پاسخگوی شما هستیم