09177114128 مشاوره رایگان
مشاوره رایگان
بناهایی كه به دست انسان ساخته میشود، جلوه هایی از نگرش او به جهان هستی است كه مبین قوّهٔ فكری و ساختار فرهنگی ـ اجتماعی افراد آن جامعه است. این برداشت كه معماری میتواند دیدگاهی طبیعی یا مافوق طبیعی داشته باشد در هر حال خارج از تأثیر محیط اطراف و اقلیم جغرافیایی انسان نیست، لذا در بررسی معماری یك بنا، ابتدا باید جهان و جهان بینی سازنده آن بنا را مورد كنكاش قرار داد تا بتوان افكار و عقاید او را در حجمی از آرایش فضا مشاهده كرد .

معماریسنتیایران ،تجلینمادینجهانیابدیو ازلیاستكهاینجهانرا محلیگذرا و واسطهایبرایرسیدنبهمرتبهایوالاتر بهمنظور وصولبهآرامشدرونیمیداند ؛ معماریایرانكهبهصورتهایگوناگوندر بناهایمختلفمتجلیگشته، جایگاهخاصیرا داراستكهدر آن،عقاید و رسومو آیینها در شرایطجغرافیاییو اقلیمینمود بارزیدارد و حاصلدسترنجهنرمندانیاستكهبرایاعتلایاینهنر با تكیهبر ایمانخویش،از جانِ خود مایهگذاشتهو در اینراهاز هیچكوششیدریغنورزیدهاند. همراهبا اساتید معماری، استادانصنایعدستینیز با همانتفكر فوقاما تجلییافتهدر هنرِ خاصخویش، تكاملبخشو اثرگذار بر معماریسنتیایرانیبودهاند .
تزیینو آرایشساختمانكهجزء لاینفكمعماریمحسوبمیشود در آجركاری، كاشیكاری، گچبریو آینهكاریدر كنار قالیبافی، گلیمبافی، قلمكاری، سفالگری، منّبتكاری، كندهكاریچوب، گرهچینیو همچنینسایر دستآوردهایصنایعدستینمود یافتهو پیوندییگانهایجاد نمودهكهفضایمعماریایرانرا آكندهاز زیباییمعنویمیسازد و اینخود زیباییظاهریرا نیز بههمراهدارد.
معماریبا سایر هنرهایایرانی،تارهایبههمتنیدهٔیكپارچهایاستكهاز یكدیگر تأثیر پذیرفتهاند ؛ بهویژهصنایعدستیكهعلاوهبر تزیینیبودنو جنبههایزیباییشناسانه، نقشكاربردیدر زندگیروزمرهافراد جامعهدارد. صنایعدستیبهدلیلعدمنیاز بهسرمایهگذاریبسیار و وجود مواد اولیهٔمحلیبرایتولید و وجود زمینههایتوسعهدر مناطقمختلفو ایجاد ارزشافزودهٔبالا، بخشعظیمیاز نیرویانسانیو اقتصادیایرانرا بهخود مشغولكردهاستو اینامر در معماریسنتینقشِ بارزیدارد. صنایعدستیو معماریهموارهمكملیكدیگر بودهاند و دارایویژگیهایمشتركمیباشند .
بناهایایرانیمانند مسجد، مناره، خانه، باغ، پل، قلعه، آبانبارها و... هر كدامبهنوعِ خاصیاز صنایعدستینیاز دارد كهبرخیاز انواعآنكاشیكاری، مشبّككاری، نقاشیدیواری، منّبتكاریو غیرهاست‌. تنوعاقلیمآبو هواییدر ایرانموجبگوناگونیبسیار در معماریو تزیینآنگردیدهاستو در نتیجهانواعو اقسامصنایعدستیدر تزیینمعماری، نقشِ عمدهایدارند .
صنایعدستیدر رشتههایگوناگونهمچون‌: قالیبافی،گلیمبافی، سفالگری،آبگینهسازیِ محصولاتِ فلزی، سنگتراشی، چوبتراشی، حصیربافی، كاشیكاریتا رودوزیها ارتباطمستقیمبا معماریدارد بهطوریكهساختشكلآنها بستگیبهفضایمعماریسنتیایرانیدارد و همینطور بعضیاز اجزاء و فضاهایمعماری، متناسببا كالاهایصنایعدستیساختهمیشود .
معماریسنتیایراندر ایجاد صورتهایمختلفصنایعدستینیز نقشِ عمدهایرا بهعهدهداشتهاست؛ بهطور مثالبافنده، اندازهقالیرا براساسوسعتاتاقها میبافد و سفالگر براساسجایگاهسفالدر فضایساختمانشكلو حجممورد نظر را میسازد . هماهنگیصنایعدستیبا معمارینهتنها از نظر فرمو رنگبلكهاز نظر محتوایینیز همخوانیدارد و هنرمند سعینموده، ارتباطخویشبا طبیعتو دیدگاهمعنویخویشنسبتبههستیرا متجلیسازد .
صنایعدستیبهعلتتنوعو وسعتدر رشتههایگوناگون، كاربردهایزیادیدر تزیینمعماریدارد كهشاملچهار بخشمیشود :تزییننمایبیرونی؛ تزیینفضاهایورودی؛ تزییندرونِ بنا ؛ تزیینفضایاتصالِ درونو بیرونبنا .
تزییناتبیرونیساختمانباید بهنحویباشد كهدر برابر تغییراتآبو هوا و نور خورشید مقاومباشد و كیفیتخود را از دستندهد. اینتزییناتبیشتر شاملكاشیكاریبهصورتمعرّقیا هفترنگمیباشد كهعلاوهبر تزیینبنا با نقوشو رنگهایگوناگون، عایقیدر برابر برفو بارانو گرما و سرما است‌. كاشیكاریدر معماریایراندر واقعشناسنامهبنا میباشد و تاریخمشخصو سیرِ تحولیمنظمیرا دارا است‌.
با آغاز دورهاسلامی، كاشیكاریدر اماكنِ مذهبیتجلیخاصیمییابد، محرابو گنبدِ مسجد شیخلطفـ اللهو گنبدِ مزار شاهنعمتاللّهولیدر ماهانِ كرمان، مسجد كبود تبریز و گنبد مسجد چهار باغاصفهان، نمونهبارز اینهنر میباشد .
كاشیكاری، مهمترینویژگیتزیینمعماریسنتیایراناستكهادامهٔهمانآجركاریاست‌.
نكتهحائز اهمیتدر كاشیكاریایرانرنگلعاباست، رنگكاشیهایایرانیاكثراً فیروزهایو لاجوردیبودهو رنگهایسفید و سبز و طلایینیز در درجهدوممیباشد و اینرنگها در بینهنرهایسنتیایرانمشتركمیباشند .
فضاهایورودیبنا در معماریایرانیو خصوصاً بناهایمسكونیو مذهبیبخشِ مهمیرا بهخود اختصاصدادهاستكهبا پوششیبهصورتسایهبانبا طاقكمانیهمراهبودهاست‌ .تزییناینقسمتاز بنا عموماً كاشیكاریاست، در ضمننمونههایآینهكاریو مشبككاریآجرینیز وجود دارد .
آینهكاریاز هنرهایظریفیاستكهدر نماسازیداخلیبناها، در بالایازارهها ، زیردورها ، طاقها، رواقها ، شبستانها، سرسراها و موارد دیگر بهكار میرود .
مقرنسكاریو گچبرینیز از تزییناتمعماریمحسوبمیگردد. مقرنسكاریكهتداومآجر چینیاستتوازنیرا القا مینماید كهگوییوظیفهانتقالسقفیا گنبد بر پایهها را داراستو همانند نسبتآسمانبهزمیناست‌ .
تزییناتداخلییكبنا نسبتبهنوعآنتفاوتهایگوناگونیدارد و اینتفاوتدر دورههایگوناگون، تنوعبیشتریبهخود میگیرد ولیدر همهٔآنها وجوهمشتركینیز وجود دارد و از آنجملهایجاد فضاییاستكهانسانهایاستفادهكنندهاز آنبنا، آمالشاندر آنتحققمییابد و آرامشمییابند. در تزیینداخلییكبنا از تنوعهنر صنایعدستیاستفادهبیشتریمیتواننمود. قالیعلاوهبر زیرانداز بودنیكیاز اجزایمهمدر تزیینفضایداخلیبناهایایرانیمیباشد. زیرا كفبنا را كهانسانها بر آنمینشینند و میخوابند، میپوشاند و گاهنیز بهعنوانتزیینیزیبا بر دیوار كوبیدهمیشود و گاهینیز از قالیهایدو طرفهبهعنوانسطحیجدا كنندهبیندو فضا استفادهمیشود. نزدیكیطرحو نقشِ قالیبا نقوشِ كاشی، نزدیكیو انسجامِ هنرهایایرانیرا بیانمیدارد .
زیر اندازهایدیگریچونگلیم،جاجیمو منسوجاتسنتیو پردههایقلمكار با كاربردهایگوناگونو وسایلتزیینشدهبا خاتمو منّبتو معرقچوب، انواعرودوزیها و اشیایفلزی، همهو همه،آرایشدهندهمحلزندگیایرانیمیباشند. صنایعدستیدر معماریایرانتنها نقشِ مزّینكنندهفضا را ندارند بلكههر كدامدر جایگاهخود كاربردهایگوناگونیدارد .
تزیینبینفضایداخلیو خارجیشاملدرها و پنجرههاست پنجرهنیز كهاشاعهدهندهنور و روشنیبهفضایداخلیمیباشد اكثراً با چوب، گرهچینیمیشود .و گاهبا شیشههایرنگین،رنگینكمانیاز نور را در فضایداخلیایجاد مینماید .

برچسب ها :

نظرات کاربران

    برای این مطلب تاکنون نظری ثبت نشده است.

نظر خود را بیان کنید

نام شما :*  

ایمیل :

نظر شما : *  

7 روز هفته ، 8 صبح الی 5 بعد از ظهر پاسخگوی شما هستیم