شکی نیست که مطالعه پیشینه ها و تاریخچه معماری، ذخیره تصاویر را در ذهن غنا می بخشد. سوابق تاریخچه معماری، ...

ادامه مطلب

معروف است که همه مخترعان نخستین ایده های خود را پشت پاکتی می نگارند. من از این نظر کمی استثنایی هستم، از ...

ادامه مطلب

جنبش فوتوریسم، انقلابی ترین نگرش نسبت به جهان مدرن و مقتضیات و خصوصیات آن بوده است. جنبش فوتوریسم در ایت...

ادامه مطلب

معنای متافیزیکی "بیگانگی"، تلویحا در بردارنده بار نهفته منفی است. "بیگانگی" در این معنا به مثابه نیروی مت...

ادامه مطلب

در همه دوران ها، معماری به عنوان عامل برقراری آرامش و تکامل بین فرهنگی و عقلانی اهمیت ویژه ای داشته است. ...

ادامه مطلب

نابخردانه است اگر از معماری که حماسه های هومر را مطالعه نکرده است، بخواهیم با عنایت به شیوه زندگی مردم یو...

ادامه مطلب

اگر تهیه "دستمایه های شاعرانه" به مثابه مسئولیتی فردی برای معماری ملی و منطقه ای در نظر گرفته شود، آنگاه ...

ادامه مطلب

قطعات ادبی به مثابه "صورت مسئله" معماری، از اواسط دهه 1970 تا اواخر دهه 1980 مورد توجه بسیاری قرار گرفته ...

ادامه مطلب

مکاشفه "ادراک و آگاه شدن از مشی خاص" توماس استرنز الیوت برای معماران دستاوردی ارزشمند به شمار می آید. ادگ...

ادامه مطلب

شعر و ادبیات می توانند برای طراح از نظر آموزشی و همچنین الهام بخشی، بسیار مفید باشند. شعر و ادبیات به شیو...

ادامه مطلب

ایده "پذیرفتنی باورپذیر" بیش از "ممکن باور نکردنی" در معماری کارآیی دارد، همچنین بیانگر آن است که ادبیات ...

ادامه مطلب

تاثیری که طبیعت و چشم انداز بر مردم می گذارد فوق العاده است. معمار باید به دقت به این موضوعات توجه کند و ...

ادامه مطلب

بسیاری از واژگان، معنای خود را پنهان می کنند. یکی از اولین قدم های معمار باید جست و جوی ریشه شناسیِ واژگا...

ادامه مطلب

در پرداختن به مقوله مراسم، اشاره به مناسک مذهبی اجتناب ناپذیر است. ما در جستجوی خویش، حتی مراسمی را یافتی...

ادامه مطلب

بعضی از محدودیت هایی که به دست متخصصان روانشناسی محیطی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند، باید به طور مش...

ادامه مطلب

برخی از عوامل محدود کننده و تاثیرگذار بر طراحی نامحسوس اند، به گونه ای که ادراک آن ها بسیار دشوار است. اب...

ادامه مطلب

نیروهای تغییرپذیری تحمیل شده از خارج که به عنوان "راهبردهای طراحی" مطرح می شوند، ممکن است منجر به ناخوشای...

ادامه مطلب

نیروی ابهام بارها تجربه شده است. هنرهای مختلف از آن بسیار بهره برده اند و بعضی از بهترین فیلم ها، برنامه ...

ادامه مطلب

آیا باید همواره آنچه را که به عنوان "روش متعارف انجام کارها" در نظر گرفته شده است، بپذیریم؟ آیا ممکن است ...

ادامه مطلب

زمان آن فرا رسیده است که مجددا ضرورت معنا و مفهوم را در معماری مورد سوال قرار داده و دنبال کنیم!

ادامه مطلب

تقلید از لیبسکیند، حدید یا هجداک آسان است. اما وفادار ماندن به اصول و اصیل بودن، آن گونه که این خلاقان بو...

ادامه مطلب

1 2